Kullanım Koşulları

Gizlilik Politikası, Gizlilik Ve Yasal Uyarı
Gazetetrafik.com adresinde yer alan tüm yazılı ve görsel içeriğin tüm hakları Alesta Yayıncılık ve Tanıtıma aittir. Hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Akademik çalışmalarda kaynak gösterilmesi şartıyla kullanılabilir. Diğer tüm mecralarda kullanımı yazılı izne tabidir.
 
Alesta Yayıncılık ve Tanıtıma (kısaca ALESTA),  sitesine girdiğinizde kişisel bilgilerinizin şahsi ve gizli olduğunu kabul eder. Bu doğrultuda, verdiğiniz kişisel bilgiler güvenli bir yerde saklanır ve sadece belirli personel veya yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir. Kişisel bilgileriniz sadece amacınız hakkında bilgilendirmek ya da sizlere daha iyi hizmet sunmak amacı ile gizlilik politikamız çerçevesinde kullanılacaktır. Alesta Yayıncılık ve Tanıtıma elde ettiği kişisel bilgilerin gizli olduğunu kabul etmekte olduğu için çevrim-içi toplanan bilgileri, yasal olarak talep edilmedikçe, adli ya da idari soruşturma ya da davalar için gerekli görülmedikçe üçüncü şahıslara açıklamaz.
Diğer internet siteleri ALESTA internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve sadece gizlilik kuralına ALESTA ile aynı ölçüde önem veren ve dikkat eden sitelere bağlantı verme konusunda azami gayret gösterir. Bununla birlikte, ALESTA, diğer sitelerin içerikleri ve gizlilik konusundaki uygulamaları ile ilgili olarak sorumlu değildir.
Herhangi bir sitede, ALESTA logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. O sitenin ALESTA’ya ait bir web sitesi olduğuna emin olmalısınız. Logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir.
“Gizlilik politikamız” ve “Site Kullanım Şartlarımız” zaman zaman değişebileceğinden, sitemizi ziyaretinizde bu bölümü de okumanızı tavsiye ederiz. Derneğimizin, internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke edinmiştir. Eğer bu kuralları kabul etmiyorsanız, lütfen sitemizi kullanmayınız. Bu kurallar üzerinde, kendi takdirimiz ile değişiklikler, iyileştirmeler, eklemeler yapma ya da bazı kısımlarını çıkartma hakkını saklı tutarız. Lütfen değişiklikleri izlemek üzere bu siteyi düzenli olarak ziyaret ediniz. Bu değişikliklerin yapılmasını takiben, sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri ve site kullanım şartlarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
İşbu Aydınlatma Metni, Alesta Yayıncılık ve Tanıtım (“ALESTA”) tarafından ALESTA‘nın müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin ALESTA tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.gazetetrafik.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.

 1. a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde
  belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
  belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.
 2. b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 
çerçevesinde ALESTA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için
gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ALESTA tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından
yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ALESTA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı
iş süreçlerinin yürütülmesi, ALESTA‘nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
ve ALESTA‘nın ve ALESTA‘yla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
  Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ALESTA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ALESTA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ALESTA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ALESTA‘nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve ALESTA‘nın ve ALESTA‘yla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde ALESTA’nın iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
 2. d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
  Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle ALESTA’ya iletmeniz durumunda talepleriniz ALESTA tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  – Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  – Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  – Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  – Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  – İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
– Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
– Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
– Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
– Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
– Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
– Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
– Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
– Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
– Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
– Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
– Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.gazetetrafik.com/gizlilik-politikasi/ linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir.
– Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
– Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Eminalipaşa Caddesi Yenifidan Sokak 2/1 Suadiye, İstanbul adresine iletilmesi,
– Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak Alesta Yayıncılık Tanıtımın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine elektronik posta ile gönderilmesi,
– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
– ALESTA, kanunda öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.
– Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi* üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
– ALESTA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
* 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.